Företagsekonomi

Företagsekonomi är kortfattat läran om hur ett företag hanterar sin ekonomi. Begreppet är relativt brett och används som ett övergripande ämne för allt som har med ekonomi att göra inom företag. Därmed finns även en rad olika subämnen inom företagsekonomi så som redovisning, logistik och marknadsföring. I flera länder finns inte ens begreppet företagsekonomi utan man talar då enbart om dessa smalare discipliner.

Exempel på discipliner är:

Logistik – Logistik är kunskapen om att hantera materialflöden samt de processer som ligger bakom dessa flöden. För en butik kan det därmed handla om att få ett smidigt flöde på inköp och distribution till kunderna. På större företag är det en betydligt mer komplex fråga då man måste ta hänsyn till ett stort antal faktorer.

Ekonomistyrning – Ekonomistyrning handlar om att kunna analysera och hitta åtgärder som förbättrar företagets ekonomi på specifika punkter. Det kan därmed handla om hur beteenden kan ändras likväl som hur resurser kan fördelas.

Finansiering – Finansiering handlar om hur företag finansierar sin verksamhet och hur dessa resurser används så effektivt som möjligt.

Redovisning – Redovisning handlar om att dokumentera och strukturera företagets ekonomi. Inom redovisning finns bland annat bokföring och revision. Vilka krav som finns på redovisning beror på företagets storlek och företagsform.

Marknadsföring – Marknadsföring är de samtliga åtgärder som ett företag gör för att nå ut till sina kunder. Det handlar därmed både om större marknadsföringskampanjer i TV eller på internet samt hur enskilda produkter lyfts fram i butik.

Utbildning

Utbildning inom företagsekonomi finns på ett flertal orter i Sverige. En del är mer allmänna medan andra har en tydligare inriktning mot någon disciplin. Några av de större och mer etablerade högskolorna/universiteten inom området är Handelshögskolan i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

Grunden är ofta en treårig ekonomisk utbildning som därmed gör att studenten får en kandidatexamen. Med ett ytterligare år går det att få magisterutbildning eller bli civilekonom. Ett alternativ mot att studera fyra år är att lägga upp utbildningen enligt Bolognamodellen. I detta fall läser man 3 år kandidatutbildning plus 2 år masterutbildning.

 

Forskning

Då ämnet är brett, det finns många utbildningar i Sverige och efterfrågan är stor hos företagen på duktiga ekonomer finns underlag för relativt stor forskning inom området. Denna forskning brukar delas upp i två grenar, analytisk samt tolkande företagsekonomi.

Den analytiska forskningen består till stor del av kvantitativa metoder där större mängd data samlas och analyseras. Exempelvis kan det handla om att hitta samband som bevisar hur ekonomiskt effektivt ett företag är. Ofta kallas detta för nyckeltal och kan exempelvis visa förhållandet mellan två eller fler faktorer.

Målet med denna forskning är ofta att hitta roten till vissa problem och därmed även hitta lösningar på dessa. Det kan exempelvis vara hur stor vinst som ett företag bör ha för att ha möjlighet att expandera, hur många ledamöter som är optimalt i en styrelse eller vad ett P/E-tal bör vara inom olika branscher.

Den tolkande forskningen utgår istället utifrån varför vissa beslut tas i ett företag. Det är nämligen lätt att hävda att dessa sker av rationella och funktionella förslag men mycket ofta påverkas beslut även av intressekonflikter och sociala samspel. Det kan därmed resultera i att beslut tas som är acceptabla – men inte optimala.

Genom forskning har begrepp presenterats som mytbildning och förvrängd kommunikation. Man har även forskat på tillfälligheter och hur företagsledare väljer att agera reaktivt. Mycket ofta tas även beslut rent vanemässigt vilket därmed betyder att beslutet lutar på tidigare beslut snarare än rationellt underlag.

Grunden i företagsekonomi

Oavsett vilken inriktning man väljer att studera inom företagsekonomi så består alltid utbildningen av grundstenarna inom ämnet. Några av de större delarna är:

Del i samhället – Hur företaget påverkas av, och påverkar, samhället. Detta genom exempelvis lagstiftning, juridiska bolagsformer och allmänna regler.

Starta, Driva – Här ryms affärsidé, affärsplan, grundläggande ekonomiska termer och hur ett företag planeras och drivs framåt.

Produktion – Alla företag jobbar med produktion av antingen produkter eller tjänster. Planering måste därmed ske utifrån vad detta får kosta att producera, hur detta ska ske och om externa aktörer ska anlitas eller inte.

Marknaden – Med marknadsanalys visas efterfrågan på en viss produkt. Därutöver behöver företaget jobba med marknadsföring för att bygga varumärke, skapa kundrelationer och öka försäljningen. Företaget bör även tydligt rama in vilken som är dess marknad och hur kunder nås inom denna marknad.

Inköp – För vissa företag är inköpsposten den absolut största kostnadsposten. För tjänsteföretag kan det istället vara lönerna. Oavsett krävs en plan över hur inköp ska ske, vilka leverantörer som ska användas och vilken budget som ska hållas.

Redovisning – Med bokföring, revision och affärssystem har företaget kontroll på de ekonomiska flöden som sker. Som nystartat företag är det vanligt att driva detta själv. Med tiden går de allra flesta över och anlitar externa bokföringsbyråer m.m.

Ledning – Inom denna punkt ryms hur företaget ska ledas och styras. Hur ska organisationen se ut med chef, ledare, personal osv.